مکانیکال سیل ها

مکانیکال سیل برای پمپ ها
مکانیکال سیل برای کمپرسور ها
مکانیکال سیل برای همزن ها (Agitator)